Innovationssystemet i Kalmar län

Innovationssystemet i länet består av ett ganska stort antal aktörer som har till uppgift att stötta olika delar av innovationsprocessen. Det är flera olika typer av aktörer:

  • Direkt företagsstödjande aktörer som stöttar företag i innovationsprocesser med pengar eller kunskap
  • Inkubatorer och liknande miljöer som har till uppgift att ge företag i utvecklingsfas en god jordmån för att klara tidiga skeden och utvecklas till livskraftiga företag
  • Universitetets innovationsstödjande funktioner som dels stödjer processen att utveckla innovationer som emanerar ur forskning och dels avser att åstadkomma en samverkan med det omgivande samhället för att stimulera tillämpning av kunskap från den akademiska världen och lyfta in behov av kunskapsutveckling i universitetet.
  • Kluster och centrumbildningar som utgör sammanslutningar av branschföretag med ett gemensamt utvecklingsintresse.
  • Lokala utvecklingscentrum som är lokala företagsägda och företagsstyrda organisationer som stödjer företagens utvecklingsprocesser till exempel genom att hjälpa dem att hitta i det innovationsstödjande systemet.
  • Kunskapsmiljöer som är miljöer där ny kunskap utvecklas utifrån ett specifikt intresse.
  • Angränsande organisationer som är organisationer som inte direkt ingår i den innovationsstödjande kedjan men finns i dess omedelbara närhet och har ett direkt intresse av samverkan med det innovationsstödjande systemet.

Det regionala innovationssystemet består förutom av dessa aktörer av regelverk och andra yttre förutsättningar som påverkar innovationsförmågan i länet. De flesta av dessa förutsättningar styrs av nationella lagar, myndigheter och initiativ men delvis kan vi i länet bestämma eller påverka dessa förutsättningar.

Direkt företagsstödjande organisationer

Inkubatorer och liknande miljöer

Universitetets stödfunktioner, projekt och initiativ

Kluster och centrumbildningar

Kunskapsmiljöer

Övriga organisationer/initiativ

Angränsande organsiationer