Om Innovationskraft

Det finns en tydlig koppling mellan innovationsförmåga i en region och hur det regionala näringslivet utvecklas långsiktig. Inte bara företagens, utan även samhället innovationsförmåga har stor betydelse för utvecklingen. I Kalmar län har inte innovationsförmågan utvecklats i takt med omvärlden vilket OECD pekar på i den analys – ”Territorial Review” som man gjorde av Småland Blekinge 2012.

Innovationskraft Kalmar län ska samla alla offentliga och privata aktörer som har intresse av att arbeta med innovationsfrågorna.Arbetet ska resultera i ett gemensamt handlingsprogram för att stödja privat och offentligt innovationsarbete på ett effektivare sätt än tidigare.Handlingsprogrammet ska göra resurserna – människor, kunskap och kapital – tillgängliga för innovatörer i privat och offentlig verksamhet på ett tydligare sätt.

Arbetet bedrivs i projektform till och med slutet av 2014 och leds av Regionförbundet i Kalmar län. Övriga partner är till att börja med Linnéuniversitetet, Kalmar Science Park, Almi Kalmar län, IUC Kalmar län och Atrinova Affärsutveckling men fler aktörer kommer att involveras vartefter.

Projektet finansieras av Tillväxtverket och Regionförbundet i Kalmar län.

Innovationskraft Kalmar län ska åstadkomma dialog och kunskapshöjning genom att skapa tillfälliga och permanenta mötesplatser mellan befintliga aktörer, gemensamt utveckla metoder för att stödja idégivare och innovatörer på ett så verksamhetsnära plan som möjligt, skapa, testa och utvärdera innovationsmetoder och nya arbetssätt.

En stor del av arbetet kommer att handla om att ta reda på hur andra regioner i Sverige och andra länder arbetar för att stödja innovatörer och tillämpa de bästa idéerna i Kalmar län.

Ett viktigt arbete att bygga vidare på är det nationella projektet Innovationskraft Sverige som drivs av Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, med SKL, Tillväxtverket och VINNOVA som huvudpartner. IVA har gjort en film om projektets utgångspunkter. Filmen kretsar kring tre frågor:

  • Vad är en innovation?
  • Vilken roll har entreprenörer och innovatörer?
  • Vad krävs för att skapa ett bra samhällsklimat för innovationer?

Se filmen här. Projektet inleddes med en dialogdag i Kalmar 9 april. Mer om den kan du läsa på Innovationskraft Sveriges webbplats. Workshops 9 april 2013