Innovationskraft flyttar ut

Arbetet i Innovationskraft Kalmar län har sedan hösten i huvudsak handlat om att ta fram en strategi för smart specialisering – det vill säga Aktivitetsområde 1 i Innovationsagendan. Det arbetet kan du följa på Facebook eller Twitter. Bloggen kommer att uppdateras mycket sparsamt.

Även i de sex övriga aktivitetsområdena pågår aktiviteter:

Aktivitetsområde 2 – En enklare och tydligare systemstruktur. Här har Almi tillsammans med bland annat Landstinget i Kalmar län startat sitt projekt ITKL – Innovativ tillväxt i Kalmar län. Om du vill veta mer så kontakta projektledaren Martina Lago på Almi i Kalmar.

Aktivitetsområde 3 – Ett regionalt inkubatorssystem.
Här driver Kalmar Science Park projektet RINK med medfinansiering från EU:s regionala fond.

Aktivtetsområde 4 – Ökad samverkan mellan forskning och näringsliv.
Här pågår flera insatser sedan tidigare till exempel tekniknoderna i Torsås och Mönsterås samt Vinn-växtmiljön Smart Housing Småland.

Aktivitetsområde 5 – Utvecklat regionalt ledarskap för ökad innovationsförmåga.
Här driver Linnéuniversitetet i samarbete med Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län ett projekt för ledarskap för innovation och entreprenörsskap. Projektet har efter en förstudiefas fått finansiering från Familjen Kamprads stiftelse.

Aktivtetsområde 6 – Ökad, utmaningsdriven offentlig innovationsförmåga.
Här pågår bland annat landstingets arbete med en Innovationssluss där innovation, både utifrån och inifrån den egna organisationen enklare ska kunna sättas i arbete inom vård och omsorg. Landstinget genomför också ett kompetensutvecklingssatsning för sina chefer där innovationsförmåga och innovativa processer är viktiga komponenter.

Aktivitetsområde 7 – Uppföljning och kontinuerlig systemutveckling.
Här ingår, bland annat i arbetet med S3 att göra ”nollmätningar”, alltså mäta utgångsläget, och att sätta upp kriterier som är möjliga att följa upp. Regionförbundet arbetar också med att ta fram ett årshjul för hur innovationsarbetet ska kunna, presenteras, diskuteras och utvecklas.

Ledarskap för innovation

Kreativ-600-ingenjorskarriarEn av de enskilt viktigaste förutsättningarna för innovationer är att ledarskapet i företag och andra organisationer, stora som små, tillåter och uppmuntrar innovation. Kalmar län, Kronobergs län och Linnéuniversitetet ligger i startgroparna för ett handfast program för kunskapsökning om ledarskap för ökad innovationsförmåga. Det kommer du att kunna läsa mer om på bloggen.
På sajten Ingenjörskarriär kan du hitta några enkla tips på hur man kan öka innovationsförmågan i ett företag genom ledarskap.

http://www.ingenjorskarriar.se/pa_jobbet/article3882414.ece

Uppdaterad agenda. Version 0.92

framsida092

Nu närmar sig agendan den version som ska behandlas i regionförbundets styrelse 17 december. Utkast version 0.92 är nu klart.

För att göra agendan tydligare har avsnittet om Innovationsmiljöer lyfts ut i ett eget dokument. Dessutom har agendan klätts i regionförbundskläder.

Innovationsagenda för Kalmar län version 0.92
PM Viktiga innovationsmiljöer i Kalmar län

Innovationsagendan version 0.9 klar

På regiondagarna i Borgholm 23-24 oktober presenterade projektet den första versionen av Innovationsagendan för Kalmar län. Ett femtiotal personer deltog i ett seminarium där agendan presenterades av Mattias Nylander, Regionförbundet i Kalmar län och Johan Carlstedt, IVA.

johan_c_borgholmJohan Carlstedt har bl a varit huvudprojektledare för det nationella projektet Innovationskraft Sverige som arbetet med Innovationsagendan till stor del bygger på. Johan gav den nationella och internationella bakgrunden till arbetet och berättade hur regioner runt om i Sverige arbetar med innovationsfrågorna.

ulf_k_borgholm

Ulf Karlsson, professor i materialteknik vid KTH tog oss med på en utflykt i underjorden och berättade om några av de mycket stora möjligheter som döljs i berget under Äspö utan för Oskarshamn. Där har SKB snart slutfört sin FoU-verksamhet inriktad på slutförvar av avfall från kärnkraft. Äspölaboratoriet har istället blivit en internationell, unik forskningsmiljö inom biologi, geologi, hydrologi och flera andra vetenskapsdiscipliner. Ett stort antal svenska och utländska universitet bedriver idag forskning på Äspö. Tillämpningarna av den kunskap som fortsätter att utvecklas i Äspölaboratoriet är mycket stora och tillsammans med den verksamhet som bedrivs på kapsellaboratioriet i Oskarshamns hamn har Äspölaboratoruiriet alla möjligheter att utvecklas till innovationsmiljö av hög klass.

Presentationerna från seminariet i Borgholm:

Innovationsagendan i version 0.9 och två förtydligande dokument:

Bakomliggande material till agendan

a) Analys – Innovationssystemet i Småland-Blekinge, en
övergripande funktionsanalys

b) Analys – OECD Territorial Review Småland Blekinge

c) Analys – Attitydundersökning av det innovationsstödjande
systemet

d) Aktivitet – Tematisk dialog Systemfrågor och kunskapsmiljöer

e) Aktivitet – Utmaningsdriven offentlig innovationsförmåga

f) Fältprov – Open Innovation

  • Rapport kommer

g) Fältprov – Enskilda innovatörer- IRT

  • Slutrapport publiceras i januari 2015

h) Fördjupning – Gröna näringars innovationsförmåga

i) Fördjupning – Vattenteknikcentrum

  • Konsultrapport tas fram under kvartal I-2015

j) Fördjupning – Smart Housing

k) Fördjupning – Äspö/Oskarshamn

  • Konsultrapport tas fram under kvartal III-IV

 

 

 

Innovationsexcellens

Kalmar Science Park är en av tre utvalda Science Park-miljöer i Sverige som är piloter i ett nationellt utvecklingsprojekt som branschorganisationen SISP (Swedish Incubators & Science Parks) driver. Vid sidan av de framgångsrika parkerna Gothia Science Park i Skövde och Ideon Science Park i Lund jämförs Kalmar Science Parks verksamheter med branschkollegornas. Det är Sveriges Innovationsmyndighet VINNOVA som stödjer arbetet med att utveckla Sveriges Science Parks som regionala noder i landets innovationssystem. I projektet kartläggs och utvecklas centrala värdeskapande processer. Projektet bidrar till en jämn och hög professionell nivå på affärsutvecklingsprocesserna i de svenska Science Park-miljöerna. Projektet är också tänkt att skapa underlag för ett framtida nationellt utvecklingsprogram för Science Parks.

Tidigare i våras besökte projektdeltagarna Gothia Science Park i Skövde.Veckan efter midsommar träffades gruppen på Ideon Science Park i Lund. Genom att jämföra hur miljöer av olika storlek, inriktning och med olika förutsättningar faciliterar innovationsprocesser och bidrar till företagens tillväxt med olika erbjudanden som mötesplatser, acceleratorpgram och partnererbjudanden dras nyttiga slutsatser.

 

Innovationsexcellens på Ideon Science Park

Innovationsexcellens på Ideon Science Park

 

Mikaela Hellberg (SISP), Patric Eriksson (Gothia SP), Mats Lindblad (Business Advantage), Johanna Wihl (Kalmar SP), Hans Möller (Ideon SP), Jakob Lindvall (SISP/idea2innovation), Louise Östlund (Kalmar SP) och Kenneth Alfelt (Gothia SP)

Om du är nyfiken på vad en Science Park gör eller vill veta mer om SISP finns det mer att läsa på www.sisp.se
Där finns även en helt ny film som beskriver hur SISP ser på svensk innovation, konkurrenskraft och framtiden. Lite extra intressant så här i valtider!

/Johanna Wihl

Dialog om offentlig/privat innovation 3 september

I alla rankingar av innovationsförmåga pekas Sverige ut som ett av de absolut bästa länderna. Företag och offentlig sektor i Sverige är i absolut världsklass när det gäller att omsätta kunskap i bättre produkter, tjänster och metoder.

Innovationsförmågan i Kalmar län håller tyvärr inte samma höga nivå. Nivån på privata investeringar i FoU, utbildningsnivå, exporten av egna produkter och flera andra parametrar ligger i bottenskiktet i landet.

Hittills har de många skickliga entreprenörerna i länet kunnat öka produktiviteten så mycket att konkurrenskraften trots allt håller ganska god nivå men konkurrensen skärps för varje dag.

Även den offentliga verksamheten drabbas – skattebaser, tillgång på högutbildad personal, tillgång till kompletterande arbetsmarknad och flera andra parametrar är lika viktiga för offentlig och privat sektor. Flera utmaningar följer i utvecklingens spår, vikande invånarantal, stigande medellivslängd och ökande utbildningsbehov ställer allt tuffare krav på en liten region att arbeta smartare.

Större delen av allt utvecklingsarbete i offentlig sektor görs förstås direkt ute i kommunerna, i landstinget och i myndigheterna. Men ofta finns anledning att ta hjälp av privata aktörer som kan bidra till förnyelsen med nya metoder, produkter eller processer.
Det kan handla om att göra innovationsvänliga upphandlingar, överföra produktionsmetoder från privat sektor, avknoppa verksamhet eller kanske upphandla tjänster som tidigare drivits i egen regi för att i stället fokusera på det egentliga uppdraget från skattebetalarna.

Vi behöver hjälpas åt att identifiera idéer och metoder, nya eller beprövade, som kan bidra till att utveckla offentlig verksamhet men också till att utveckla näringslivets förmåga att bättre möta behoven i offentlig sektor.

För att tillsammans med innovatörer och verksamhetsutvecklare, både i privat och offentlig sektor, hitta dessa idéer och metoder arrangerar Innovationskraft Kalmar län under ledning av Kungl. Ingenjörsvetenskapakademin 3 september en tematisk dialog där vi i grupper hittar och kvalificerar idéer att jobba vidare med.

Om du vill veta mer om dialogmötet så kontakta Mattias Nylander.

OPEN KSRR i gång!

Så var arbetet i gång! Kalmar Science Park genomför tillsammans med Kommunförbundet KSRR en pilot i Öppen Innovation. Pilotprojektet stöttas av Regionförbundet och SISP/Vinnova och syftar till att dels hjälpa KSRR med en utmaning och dels ta fram en metod och process för att jobba med Öppen Innovation för SME-företag.

På torsdagen den 22 maj var det dags för första dagen. Ett fyrtiotal personer samlades kring KSRR:s frågeställning och kreativiteten flödade och tog fart av den enorma kompetens som fanns samlad. Deltagarna var handplockade och representerade ett myller av privata och offentliga aktörer. För det är det som Öppen Innovation går ut på. Företags- och verksamhetsutveckling genom samarbete med personer utanför den egna organisationen, inklusive kunder, återförsäljare och till och med konkurrenter.

Dag 2 i OPEN sker den 27 maj och resultat redovisas efter sommaren.

Läs mer om Kalmar Science Parks arbete med innovationer:
www.kalmarsciencepark.se

DSC_1452
Foto: Helena Erngård

/Johanna Wihl

Sammanställning av workshoparna 9 april

vimmel

Under konferensen Innovationskraft Kalmar län 9 april hölls fyra workshopar vars syfte var att ge inspel till det fortsatta arbetet med att ta fram en handlingsplan för innovation i Kalmar län.

Många värdefulla tankar och idéer kom fram som ligger till grund för det fortsatta arbetet. Här kan du läsa sammanställningen av gruppernas arbete. PM Sammanställning Workshops 9 april