Vattenrening — ett styrkeområde i Kalmar län

Rent vatten är inte bara vårt viktigaste livsmedel utan en fundamental förutsättning för allt liv på planeten. Vatten ingår i ett känsligt globalt kretslopp som påverkar alla delar av vår tillvaro och som vi behöver bli mycket bättre på att förstå och ta tillvara.

vattenkrets2

I Kalmar län samverkar flera faktorer till att vattenfrågorna blir särskilt viktiga, vi har ett intensivt jordbruk med mycket stor djurhållning, vår besöksnäring är stor och blir allt viktigare, vi har Sveriges varmaste och torraste klimat, vi har Sveriges längsta kustlinje och – kanske framförallt – vi har en recipient, Östersjön, ett av världens känsligaste och mest utsatta hav, som sätter allt tydligare gränser för vad vi kan göra. Samtidigt har Kalmar län har också stora tillgångar i form av kunskap om vatten. Det gäller i näringslivet såväl som i akademin och i offentlig sektor. Flera av de utmaningar vi har i länet finns på många andra platser på planeten. Hos oss finns de i ovanligt koncentrerad form och bildar tillsammans med de goda kunskapsläget bra förutsättningar för ökad innovation, forskning och globala affärsmöjligheter samtidigt som vi kan åstadkomma bättre vattenanvändning, bättre kustmiljö och färre tillväxthinder.

På uppdrag av Regionförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet och Vattenmyndigheten Södra Östersjön har Vatten och Samhällsteknik tillsammans med SP Urban Water tagit fram en inventering och översiktlig analys av kunskap, aktiviteter och teknik för renare vatten i Kalmar län. Rapporten ska ligga till grund för arbete att åstadkomma ytterligare samling runt dessa viktiga frågor i länet. Läs rapporten här.

 

HSS2015 – Högskola och samhälle i samverkan

HSS
Att förbättra samverkan mellan företag, offentlig sektor och akademi är nödvändigt för att skapa ökad innovationsförmåga i Kalmar län. HSS, Högskola och samhälle i samverkan är en nationell konferens som vartannat år arrangeras vid ett svenskt universitet. I år är det Linnéuniversitetet i Kalmar som står värd.

HSS är en dynamisk mötesplats där näringsliv, beslutsfattare, offentlighet och akademi samlas för att göra avtryck.

Programmet kommer att bestå av parallella workshops/mötesplatser om vardera 45 minuter inom tre teman:
• Globalisering – Hur drar vi nytta av globala möjligheter och utmaningar?
• Regional utveckling – Hur stärker vi utbildning, forskning och innovation för förnyelse och ökad konkurrenskraft?
• Hållbar samverkan – Hur bygger vi strukturer för ömsesidig och varaktig nytta?

Några highlights:

  • Hur kan vi med hjälp av utbildning och forskning stärka Sveriges konkurrenskraft? Helene Hellmark Knutsson – minister högre utbildning och forskning
  • Strategiska samarbeten. Thomas Carlzon – vd IKEA AB
  • Betydelsen av samverkan för global konkurrenskraft. Paul M. Fryer – IBM, United Kingdom
  • Hur ska samverkan värderas och finansieras? Status Vinnovas uppdrag
  • Kvalitet i högre utbildning – en framtida konkurrensfaktor. Harriet Wallberg – unversitetskansler.
  • Människan som den samarbetande varelsen. Lasse Berg – författare.
  • Hur säkerställer vi Sveriges kompetensförsörjning i en globaliserad värld? Tove Lifvendahl – författare, föreläsare och debattör.
  • Framtidens samarbeten för hållbar samverkan. Mary Brydon Miller – associate Professor, University of Cincinnati – Action Research Center.

Mer information och program hittar du på konferensens webbplats.
http://lnu.se/forskargrupper/hss-2015/anmalan-och-program

Dialogmöte Offentlig-Privat innovationsförmåga

I Oskarshamn samlades idag nära trettio personer från det privata näringslivet, kommuner, landsting, statliga myndigheter och den ideella sektorn för att kläcka idéer runt hur offentlig och privat sektor kan samarbeta bättre runt innovationsfrågorna. Det handlar helt enkelt om att skapa nya, smartare, resurseffektivare och bättre lösningar på välfärdsfrågorna genom att kombinera kunskaper och metoder.
I en intensiv workshop ledd av Lisa Renander och Johan Carlstedt från IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, kläckte och detaljerade fem grupper massor av nya idéer som går att göra verkstad av i Kalmar län. De flesta idéer handlar om smartare sätt att göra upphandlingar, öppen innovation och inte minst bättre kommunikation mellan offentlig sektor och privata företag för att förstå hur förutsättningarna skiljer sig och hur vi kan mötas. Allt för att skapa bättre samhällsservice för medborgarna.
Utmaningarna är stora vad gäller befolkningsfrågorna, medborgarnas förväntningarna och de resurser som står till buds. Pengar är en sak men minst lika mycket handlar det om den framtida tillgången kvalificerad arbetskraft för välfärdsproduktionen.
Om kreativiteten hos den grupp människor som deltog i workshopen idag säger något om tillståndet i länet så har vi nog inte så mycket att oroa oss för!

Stort tack också till Sara Modig, som i sin tidigare roll på näringsdepartementet ledde arbetet med den nationella innovationsstrategin, Klas Danerlöv på SKL och Niklas Tideklev på Konkurrensverket som gav inspiration att tänka brett och högt. Man kan utifrån deras inspel dra slutsatsen att arbetet med innovation i samverkan mellan offentlig och privat sektor måste ske på alla nivåer samtidigt, lokalt såväl som internationellt.

IMG_2299.JPG

IMG_2301.JPG