Vattenrening — ett styrkeområde i Kalmar län

Rent vatten är inte bara vårt viktigaste livsmedel utan en fundamental förutsättning för allt liv på planeten. Vatten ingår i ett känsligt globalt kretslopp som påverkar alla delar av vår tillvaro och som vi behöver bli mycket bättre på att förstå och ta tillvara.

vattenkrets2

I Kalmar län samverkar flera faktorer till att vattenfrågorna blir särskilt viktiga, vi har ett intensivt jordbruk med mycket stor djurhållning, vår besöksnäring är stor och blir allt viktigare, vi har Sveriges varmaste och torraste klimat, vi har Sveriges längsta kustlinje och – kanske framförallt – vi har en recipient, Östersjön, ett av världens känsligaste och mest utsatta hav, som sätter allt tydligare gränser för vad vi kan göra. Samtidigt har Kalmar län har också stora tillgångar i form av kunskap om vatten. Det gäller i näringslivet såväl som i akademin och i offentlig sektor. Flera av de utmaningar vi har i länet finns på många andra platser på planeten. Hos oss finns de i ovanligt koncentrerad form och bildar tillsammans med de goda kunskapsläget bra förutsättningar för ökad innovation, forskning och globala affärsmöjligheter samtidigt som vi kan åstadkomma bättre vattenanvändning, bättre kustmiljö och färre tillväxthinder.

På uppdrag av Regionförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet och Vattenmyndigheten Södra Östersjön har Vatten och Samhällsteknik tillsammans med SP Urban Water tagit fram en inventering och översiktlig analys av kunskap, aktiviteter och teknik för renare vatten i Kalmar län. Rapporten ska ligga till grund för arbete att åstadkomma ytterligare samling runt dessa viktiga frågor i länet. Läs rapporten här.

 

HSS2015 – Högskola och samhälle i samverkan

HSS
Att förbättra samverkan mellan företag, offentlig sektor och akademi är nödvändigt för att skapa ökad innovationsförmåga i Kalmar län. HSS, Högskola och samhälle i samverkan är en nationell konferens som vartannat år arrangeras vid ett svenskt universitet. I år är det Linnéuniversitetet i Kalmar som står värd.

HSS är en dynamisk mötesplats där näringsliv, beslutsfattare, offentlighet och akademi samlas för att göra avtryck.

Programmet kommer att bestå av parallella workshops/mötesplatser om vardera 45 minuter inom tre teman:
• Globalisering – Hur drar vi nytta av globala möjligheter och utmaningar?
• Regional utveckling – Hur stärker vi utbildning, forskning och innovation för förnyelse och ökad konkurrenskraft?
• Hållbar samverkan – Hur bygger vi strukturer för ömsesidig och varaktig nytta?

Några highlights:

 • Hur kan vi med hjälp av utbildning och forskning stärka Sveriges konkurrenskraft? Helene Hellmark Knutsson – minister högre utbildning och forskning
 • Strategiska samarbeten. Thomas Carlzon – vd IKEA AB
 • Betydelsen av samverkan för global konkurrenskraft. Paul M. Fryer – IBM, United Kingdom
 • Hur ska samverkan värderas och finansieras? Status Vinnovas uppdrag
 • Kvalitet i högre utbildning – en framtida konkurrensfaktor. Harriet Wallberg – unversitetskansler.
 • Människan som den samarbetande varelsen. Lasse Berg – författare.
 • Hur säkerställer vi Sveriges kompetensförsörjning i en globaliserad värld? Tove Lifvendahl – författare, föreläsare och debattör.
 • Framtidens samarbeten för hållbar samverkan. Mary Brydon Miller – associate Professor, University of Cincinnati – Action Research Center.

Mer information och program hittar du på konferensens webbplats.
http://lnu.se/forskargrupper/hss-2015/anmalan-och-program

Innovationsträff i Oskarshamn 9 maj

(c) Anchor2009 Creative Commons

Fredagen 9 maj samlade regionförbundet och Linnéuniversitetet ett fyrtiotal företrädare för landstinget, kommunerna och organisationer i innovationssystemet på Badholmen i Oskarshamn för att uppdatera varandra om läget i arbetet med en innovationsagenda för Kalmar län.

Här kan du hitta (det mesta av) det material som presenterades på träffen.


Mattias Nylander, Regionförbundet i Kalmar län:


Pär Lindquist, Kontigo:


Anna Löfmarck och Håkan Wolgast Grufman Reje/Bisnode:


Lars Eliasson, Linnéuniversitetet:
Lägesrapport Linnéus Technical Center och Tekniknoderna (presentation kommer)


Kenneth Oddwar och Yunfeng Wang:
Internationella Talanger (presentation kommer)

 • Sjöfartshögskolans innovationsseminarium

  I dag deltog närmare 50 personer från Linnéuniversitetet, sjöfartsbranschen, näringslivet i regionen och innovationssystemet i Sjöfartshögskolans innovationsseminarium i Kalmar. Vi som var där fick en inblick i de utmaningar branschen befinner sig och fick också delta i en spännande workshop där människor från de olika organisationerna, med olika infallsvinklar, utifrån olika branscherfarenheter möttes och diskuterade.

  DSC_8873

  Stark globalisering och hög rörlighet begränsar drivkrafterna för innovation. Om miljöregler för t ex Östersjön blir för tuffa flyttar godset till lastbil vilket förstås är kontraproduktivt.

  bild

  Tekniken i de flesta fartyg är som en föredragshållare uttryckte saken ”på Volvo Amazon-nivå”. Fartyg byggs ett och ett av hundratals varv runt om i världen vilket gör att ingen har råd att ta fram smarta konstruktioner med modern teknik.

  Kontrasten är slående om man till exempel jämför skeppsbyggnad mot tunga lastbilar där en handfull tillverkare dominerar och innovationsförmågan är mycket stor.

  De särkrav som myndigheter och andra ställer på den teknik som ska användas i fartyg hjälper heller inte till. Motorer som är certifierade för att t ex används i reservelverk i sjukhus eller andra kritiska tillämpningar får inte användas i fartyg ens i skärgårdstrafik, istället skyddas gamla konstruktioner av ålderdomliga klassningregler. Det blir både dyrt, tungt, ineffektivt och miljöskadligt.

  Myndigheter i olika länder ställer olika krav och använder olika standarder. Ibland blir det extra löjligt som när olika svenska hamnar har inkompatibla regler för källsortering av fartygsavfall, eller när sludge, alltså t ex oljehaltigt vatten från rengöring av lastrum, inte kan tas om hand i hamnar eftersom man använder olika slangkopplingar i olika hamnar!

  kullo

  I sjöfartsbranschen syns heller i stort sett ingenting av det LEAN-arbete, kvalitetsarbete och ständiga förbättringsprocesser som är så tydligt i den landbaserade industrin.

  Kundkrav är bara undantagsvis en drivkraft för innovation. Ett sådant ovanligt exempel är rederiet Sirius som tack vare att Preem inte bara ställt hårda krav på miljöriktiga transporter utan även bekostat en hel del av omställningskostnaderna.

  Branschen är dock medveten om den stora förbättringspotential som finns i ett seriöst innovationsarbete och en hel del FoU-arbete drivs trots allt. Ett exempel som nämndes var ett stort containerfartyg där man i ett praktiskt fälttest gjorde rent undervattenskroppen med dykare till en kostnad av 10 000 USD, inbesparingen i bränslekostnader på ett år blev hisnande 240 000 USD, dvs att investeringen betalade sig själv på två veckor! Potentialen i miljövinster är förstås enorm, särskilt mot bakgrund av att världens sjöfart genererar ungefär lika stora utsläpp av växthusgaser som Tyskland!

  Sammanfattningsvis kunde vi som var där konstatera att det borde finnas en stor potential för många företag i Kalmar län att tillämpa sin kunskap även på maritima näringar – sjöfart, offshoreteknik som t ex vindkraft, marin miljöteknik etc. Det finns säkerligen också möjlighet för åtskilliga erfarna sjöbefäl och sjöingenjörer att bygga företag på sina kunskaper från sjön för den som till äventyrs vill gå iland.DSC_8862

  Som ett direkt resultat av seminariet kommer Kalmar Science Park att inleda ett samarbete med Baltic Maritime Science Park som är en arena för innovation och kunskapsutveckling för säkerhets och miljöfrågor runt de maritima näringarna med Region Blekinge som initiativtagare och där Sjöfartshögskolan är en central deltagare. Kalmar Science Park kan bidra till arbetet med sin stora praktiska kunskap att stödja kunskapsintensiva företag i tillväxtfas.

  Avslutningsvis lovade Jan Snöberg, prefekt på Sjöfartshögskolan, att innovationsseminariet ska bli en återkommande mötesplats för utvecklingsfrågorna i branschen. Det hoppas vi på!

  Innovativ design i Pukeberg

  Från och med den 4 t.o.m. den 16 juni pågår en examensutställning – D+R – med 19 studenter från Linnéuniversitetets tre kreativa utbildningar: Design med inriktning produktdesign, Design masterprogram och Reklam, grafisk design och visuell kommunikation.

  Studenterna inom produktdesign har arbetat utifrån och tolkat temat ”Towards a Sustainable Future Life” i sina examensarbeten. Resultatet är bl.a. tysta diskmaskiner, utbytbaraklackar och lunchlåda i porslin.

  Mer info, öppettider m.m.: designplusreklam.se

  Bild1_FridaOchMarielle_DP3-550x455

  Linnéuniversitetet Innovationskontoret Fyrklövern

  Fyrklövern är ett av åtta innovationskontor vid landets lärosäten.

  Kontoret är plattformen för ett unikt interregionalt samarbete mellan Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Örebro universitet. Genom sin verksamhet ska innovationskontoret bidra till en innovations- och kunskapsdriven hållbar tillväxt i landet.

  Hösten 2009 beslutade regeringen att inrätta åtta innovationskontor vid landets lärosäten. Innovationskontoren ska initiera, stimulera och stödja nyttiggörande av forskning vid svenska lärosäten.

  Four-leaved_clover2

  I Fyrklöverns verksamhet ses respektive universitet som likvärdiga parter och noder. Fyrklövern är ett nätverksbaserat samarbete där den innovationsstödjande verksamheten utvecklas gemensamt och ofta på distans med flexibla arbetsmetoder. Syftet är att stimulera till ett ökat idéflöde. Detta ska uppfyllas med hjälp av ett professionellt innovationsstöd ända från forskningsformuleringsfasen till start av bolag. Vid innovationskontoret Fyrklövern finns experthjälp i form av innovationsrådgivare och innovationskoordinatorer. Vi har också ett väl etablerat samarbete med andra aktörer i de regionala innovationssystemen.

  Kontaktpersoner

  Emma Hermansson, Innovationsrådgivare, Växjö

  http://lnu.se/samhalle-och-naringsliv/entreprenorskap-och-innovation/innovationskontoret-fyrklovern

   

  Workshop kring innovationer och sjöfart

  fartygDen 12 juni kommer flera av oss från Kalmar Science Park att delta i en mycket intressant workshop på temat Innovationer och Sjöfart. Detta är en spännande framtidsbransch som möts av nya utmaningar som i sin tur kräver nya innovationer inom en mängd områden, alltifrån miljöteknik till design.

  Gör som vi – anmäl dig du också!

  Mer information på: http://lnu.se/institutioner/sjofartshogskolan/evenemang/innovationsseminarium-12-juni

  Louise Östlund, Kalmar Science Park