Dialog om ökad regional attraktionskraft hos IVA

Innovationskraft Kalmar län bygger till stor del vidare på IVA:s projekt Innovationskraft Sverige som i sin tur byggde på projektet Innovation för tillväxt. Nu har IVA påbörjat nästa steg Attraktionskraft för hållbar tillväxt. Idag hölls ett dialogmöte med landets regioner och lärosäten hos IVA i Stockholm.

IMG_2762-0.JPG

Där presenterade projektet bl a den underlagsrapport man tagit fram genom intervjuer med alla regionalt utvecklingsansvariga och de som ansvarar för innovationsstrategiarbetet i respektive region. Utifrån det har projektet sammanställt en SWOT-analys som beskriver de styrkor och problem regionerna upplever.
Frågor som diskuterades var bland annat om samhällets insatser är för kortsiktiga och ryckiga, om det finns för många kockar och hur den nationella och regionala nivån kan samarbeta bättre för att resurserna snabbare och effektivare ska nå ut i företagen.

Ur ett småländskt perspektiv kan vi glädja oss åt att projektet särskilt tog upp Linnéuniversitetets lyckade satsning på att rekrytera studenter i Kina, Smart Housing Småland, Äspölaboratoriet och regionens arbete med att ge samhällsorientering för nyanlända som ett sätt att förbättra integrationen.

Ett givet tema för samtalet är också att den internationella konkurrensen om talang och välutbildade människor ökar för varje dag, rörligheten likaså men även om skillnaderna minskar så är Sverige ändå väldigt framgångsrikt land när det gäller innovations- och förnyelseförmåga.

Förnyelseförmåga handlar inte bara om att skapa nya, bra saker utan också om att osentimentalt låta föråldrade saker dö utan att slösa resurser på livsuppehållande åtgärder. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg berörde det när han konstaterade att trygghetssystemen i Sverige bygger på att utsatta individer ska skyddas men absolut inte olönsamma företag.

 

Innovationsagendan version 0.9 klar

På regiondagarna i Borgholm 23-24 oktober presenterade projektet den första versionen av Innovationsagendan för Kalmar län. Ett femtiotal personer deltog i ett seminarium där agendan presenterades av Mattias Nylander, Regionförbundet i Kalmar län och Johan Carlstedt, IVA.

johan_c_borgholmJohan Carlstedt har bl a varit huvudprojektledare för det nationella projektet Innovationskraft Sverige som arbetet med Innovationsagendan till stor del bygger på. Johan gav den nationella och internationella bakgrunden till arbetet och berättade hur regioner runt om i Sverige arbetar med innovationsfrågorna.

ulf_k_borgholm

Ulf Karlsson, professor i materialteknik vid KTH tog oss med på en utflykt i underjorden och berättade om några av de mycket stora möjligheter som döljs i berget under Äspö utan för Oskarshamn. Där har SKB snart slutfört sin FoU-verksamhet inriktad på slutförvar av avfall från kärnkraft. Äspölaboratoriet har istället blivit en internationell, unik forskningsmiljö inom biologi, geologi, hydrologi och flera andra vetenskapsdiscipliner. Ett stort antal svenska och utländska universitet bedriver idag forskning på Äspö. Tillämpningarna av den kunskap som fortsätter att utvecklas i Äspölaboratoriet är mycket stora och tillsammans med den verksamhet som bedrivs på kapsellaboratioriet i Oskarshamns hamn har Äspölaboratoruiriet alla möjligheter att utvecklas till innovationsmiljö av hög klass.

Presentationerna från seminariet i Borgholm:

Innovationsagendan i version 0.9 och två förtydligande dokument:

Bakomliggande material till agendan

a) Analys – Innovationssystemet i Småland-Blekinge, en
övergripande funktionsanalys

b) Analys – OECD Territorial Review Småland Blekinge

c) Analys – Attitydundersökning av det innovationsstödjande
systemet

d) Aktivitet – Tematisk dialog Systemfrågor och kunskapsmiljöer

e) Aktivitet – Utmaningsdriven offentlig innovationsförmåga

f) Fältprov – Open Innovation

 • Rapport kommer

g) Fältprov – Enskilda innovatörer- IRT

 • Slutrapport publiceras i januari 2015

h) Fördjupning – Gröna näringars innovationsförmåga

i) Fördjupning – Vattenteknikcentrum

 • Konsultrapport tas fram under kvartal I-2015

j) Fördjupning – Smart Housing

k) Fördjupning – Äspö/Oskarshamn

 • Konsultrapport tas fram under kvartal III-IV

 

 

 

Dialogmöte Offentlig-Privat innovationsförmåga

I Oskarshamn samlades idag nära trettio personer från det privata näringslivet, kommuner, landsting, statliga myndigheter och den ideella sektorn för att kläcka idéer runt hur offentlig och privat sektor kan samarbeta bättre runt innovationsfrågorna. Det handlar helt enkelt om att skapa nya, smartare, resurseffektivare och bättre lösningar på välfärdsfrågorna genom att kombinera kunskaper och metoder.
I en intensiv workshop ledd av Lisa Renander och Johan Carlstedt från IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, kläckte och detaljerade fem grupper massor av nya idéer som går att göra verkstad av i Kalmar län. De flesta idéer handlar om smartare sätt att göra upphandlingar, öppen innovation och inte minst bättre kommunikation mellan offentlig sektor och privata företag för att förstå hur förutsättningarna skiljer sig och hur vi kan mötas. Allt för att skapa bättre samhällsservice för medborgarna.
Utmaningarna är stora vad gäller befolkningsfrågorna, medborgarnas förväntningarna och de resurser som står till buds. Pengar är en sak men minst lika mycket handlar det om den framtida tillgången kvalificerad arbetskraft för välfärdsproduktionen.
Om kreativiteten hos den grupp människor som deltog i workshopen idag säger något om tillståndet i länet så har vi nog inte så mycket att oroa oss för!

Stort tack också till Sara Modig, som i sin tidigare roll på näringsdepartementet ledde arbetet med den nationella innovationsstrategin, Klas Danerlöv på SKL och Niklas Tideklev på Konkurrensverket som gav inspiration att tänka brett och högt. Man kan utifrån deras inspel dra slutsatsen att arbetet med innovation i samverkan mellan offentlig och privat sektor måste ske på alla nivåer samtidigt, lokalt såväl som internationellt.

IMG_2299.JPG

IMG_2301.JPG

Innovationsträff i Oskarshamn 9 maj

(c) Anchor2009 Creative Commons

Fredagen 9 maj samlade regionförbundet och Linnéuniversitetet ett fyrtiotal företrädare för landstinget, kommunerna och organisationer i innovationssystemet på Badholmen i Oskarshamn för att uppdatera varandra om läget i arbetet med en innovationsagenda för Kalmar län.

Här kan du hitta (det mesta av) det material som presenterades på träffen.


Mattias Nylander, Regionförbundet i Kalmar län:


Pär Lindquist, Kontigo:


Anna Löfmarck och Håkan Wolgast Grufman Reje/Bisnode:


Lars Eliasson, Linnéuniversitetet:
Lägesrapport Linnéus Technical Center och Tekniknoderna (presentation kommer)


Kenneth Oddwar och Yunfeng Wang:
Internationella Talanger (presentation kommer)

 • Snabbväxande företags innovationsarbete

  Tillväxtanalys har nyligen presenterat en rapport med en del intressanta slutsatser. Man har tidigare konstaterat att snabbväxande företag är viktiga i ett innovationspolitiskt perspektiv eftersom de ofta står för en mycket stor andel av de nya arbetstillfällen som skapas. I den här studien ställs bland annat frågan hur företagen själva förklarar den snabba tillväxten. I pilotstudien är intresset kvalitativt och en fråga är bland annat hur de snabbast väx­ande företagens egen uppfattning av sina erfarenheter ser ut.

  Några slutsatser:

  • Få företag är snabbväxare.
  • Systematiskt utvecklingsarbete är centralt men begreppet innovation används inte av företagen. De mest snabbväxande företagen har en mer systematiskt genomförd ledning och organisation av verksamheten.
  • Det är svårt att mäta innovation och snabbväxare. Det framkommer vid intervjuerna att även de mest framgångs­rika företagen är obekväma med själva begreppet innovation. De använder hellre uttryck som affärsutveckling, eller produktutveckling.
  • Företagen lyfter i studien fram betydelsen av nyckelpersoner för framgångsrika innovationsprocess­er, exempelvis idégivare, entreprenörer, marknadsföringspersonal och försäljningsperso­nal. I den svenska innovationsundersökningen har man tidigare inte tagit med frågor om sådana informella informationskällors bidrag. Intervjuerna indikerar att dessa nyckelperso­ner kan vara viktiga för de snabbväxande företagens innovationsförmåga.

  Rapporten i sin helhet: http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.46ca8d0914270b5bd94f6e/1385991689066/wppm_2013_19.pdf

  Innovationskraft Sverige avslutades – nu börjar jobbet!

  201310-IVA-IKS-Slutkonferens-20131125-sidhuvud

  Under ett drygt år har IVA-projektet Innovationskraft Sverige bidragit till regional kraftsamling kring innovation runt om i landet. Projektet har också tagit fram förslag som innebär generella åtgärder och riktade insatser för ökad svensk innovationskraft.

  Den 25 november presenterades projektets slutrapport vid en konferens hos IVA i Stockholm. Människor från hela landet – regioner, länsstyrelser, näringsliv, politiker, universitet och många andra som arbetar med innovationsfrågor samlades för att uppdatera varandra om läget och vad som händer härnäst.

  Slutrapporten är väl värd att läsa – du kan ladda ner den som pdf här eller beställa den i pappersform från IVA.

  iks-fyra-roster-624x264

  Innovationsråd bildat i Oskarshamn

  Oskarshamns kommun samarbetar genom Nova Utbildning, FoU &
  Affärsutveckling med näringslivet och akademin för att satsa på forskning och
  innovation. Idag den 4 oktober bildades därför ett råd för forsknings- och innovationsinfrastruktur (FOI) i Oskarshamn . Syftet är att samla kompetens och bidra till den regionala utvecklingen. Rådet består av medlemmar från akademi, näringsliv och offentlig sektor, lokalt, regionalt och nationellt.

  Läs mer i pressmeddelandet från Nova.

  ”Entreprenörerna driver fram förändringar genom att utmana, testa nytt och utveckla nya affärsmodeller”

  Fredagen den 27 september bjöd SNS (Stiftelsen Näringsliv och Samhälle) in till lunchmöte med Magnus Henrekson, författare till boken ”Ett ramverk för innovationspolitiken”. Han har skrivit den tillsammans med Klas Eklund och Pontus Braunerhjelm.

  Med en ökad globalisering och ett hårdnande konkurrenstryck blir innovationer allt viktigare. Därför har Regionförbundet startat Innovationskraft Kalmar län. Men det finns en risk att innovationer likställs med högteknologiska produkter. Innovationer utvecklas emellertid i alla branscher och verksamheter. För att lyckas i vårt uppsåt behöver vi därför få till stånd en bredare ansats, som förutom innovationer även omfattar forskning, utbildning och entreprenörskap.

  Magnus Henreksons budskap är att det är entreprenörerna, som driver fram förändringar genom att utmana, testa nytt och utveckla nya affärsmodeller. En framgångsrik innovationspolitik måste därför även skapa mekanismer för att omvandla kunskap till samhälleliga nyttigheter. Det krävs därför även institutioner och drivkrafter som gynnar entreprenörskap i hela samhällsekonomin.