Innovationsagendan version 0.9 klar

På regiondagarna i Borgholm 23-24 oktober presenterade projektet den första versionen av Innovationsagendan för Kalmar län. Ett femtiotal personer deltog i ett seminarium där agendan presenterades av Mattias Nylander, Regionförbundet i Kalmar län och Johan Carlstedt, IVA.

johan_c_borgholmJohan Carlstedt har bl a varit huvudprojektledare för det nationella projektet Innovationskraft Sverige som arbetet med Innovationsagendan till stor del bygger på. Johan gav den nationella och internationella bakgrunden till arbetet och berättade hur regioner runt om i Sverige arbetar med innovationsfrågorna.

ulf_k_borgholm

Ulf Karlsson, professor i materialteknik vid KTH tog oss med på en utflykt i underjorden och berättade om några av de mycket stora möjligheter som döljs i berget under Äspö utan för Oskarshamn. Där har SKB snart slutfört sin FoU-verksamhet inriktad på slutförvar av avfall från kärnkraft. Äspölaboratoriet har istället blivit en internationell, unik forskningsmiljö inom biologi, geologi, hydrologi och flera andra vetenskapsdiscipliner. Ett stort antal svenska och utländska universitet bedriver idag forskning på Äspö. Tillämpningarna av den kunskap som fortsätter att utvecklas i Äspölaboratoriet är mycket stora och tillsammans med den verksamhet som bedrivs på kapsellaboratioriet i Oskarshamns hamn har Äspölaboratoruiriet alla möjligheter att utvecklas till innovationsmiljö av hög klass.

Presentationerna från seminariet i Borgholm:

Innovationsagendan i version 0.9 och två förtydligande dokument:

Bakomliggande material till agendan

a) Analys – Innovationssystemet i Småland-Blekinge, en
övergripande funktionsanalys

b) Analys – OECD Territorial Review Småland Blekinge

c) Analys – Attitydundersökning av det innovationsstödjande
systemet

d) Aktivitet – Tematisk dialog Systemfrågor och kunskapsmiljöer

e) Aktivitet – Utmaningsdriven offentlig innovationsförmåga

f) Fältprov – Open Innovation

 • Rapport kommer

g) Fältprov – Enskilda innovatörer- IRT

 • Slutrapport publiceras i januari 2015

h) Fördjupning – Gröna näringars innovationsförmåga

i) Fördjupning – Vattenteknikcentrum

 • Konsultrapport tas fram under kvartal I-2015

j) Fördjupning – Smart Housing

k) Fördjupning – Äspö/Oskarshamn

 • Konsultrapport tas fram under kvartal III-IV

 

 

 

Dialogmöte Offentlig-Privat innovationsförmåga

I Oskarshamn samlades idag nära trettio personer från det privata näringslivet, kommuner, landsting, statliga myndigheter och den ideella sektorn för att kläcka idéer runt hur offentlig och privat sektor kan samarbeta bättre runt innovationsfrågorna. Det handlar helt enkelt om att skapa nya, smartare, resurseffektivare och bättre lösningar på välfärdsfrågorna genom att kombinera kunskaper och metoder.
I en intensiv workshop ledd av Lisa Renander och Johan Carlstedt från IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, kläckte och detaljerade fem grupper massor av nya idéer som går att göra verkstad av i Kalmar län. De flesta idéer handlar om smartare sätt att göra upphandlingar, öppen innovation och inte minst bättre kommunikation mellan offentlig sektor och privata företag för att förstå hur förutsättningarna skiljer sig och hur vi kan mötas. Allt för att skapa bättre samhällsservice för medborgarna.
Utmaningarna är stora vad gäller befolkningsfrågorna, medborgarnas förväntningarna och de resurser som står till buds. Pengar är en sak men minst lika mycket handlar det om den framtida tillgången kvalificerad arbetskraft för välfärdsproduktionen.
Om kreativiteten hos den grupp människor som deltog i workshopen idag säger något om tillståndet i länet så har vi nog inte så mycket att oroa oss för!

Stort tack också till Sara Modig, som i sin tidigare roll på näringsdepartementet ledde arbetet med den nationella innovationsstrategin, Klas Danerlöv på SKL och Niklas Tideklev på Konkurrensverket som gav inspiration att tänka brett och högt. Man kan utifrån deras inspel dra slutsatsen att arbetet med innovation i samverkan mellan offentlig och privat sektor måste ske på alla nivåer samtidigt, lokalt såväl som internationellt.

IMG_2299.JPG

IMG_2301.JPG

Dialog om offentlig/privat innovation 3 september

I alla rankingar av innovationsförmåga pekas Sverige ut som ett av de absolut bästa länderna. Företag och offentlig sektor i Sverige är i absolut världsklass när det gäller att omsätta kunskap i bättre produkter, tjänster och metoder.

Innovationsförmågan i Kalmar län håller tyvärr inte samma höga nivå. Nivån på privata investeringar i FoU, utbildningsnivå, exporten av egna produkter och flera andra parametrar ligger i bottenskiktet i landet.

Hittills har de många skickliga entreprenörerna i länet kunnat öka produktiviteten så mycket att konkurrenskraften trots allt håller ganska god nivå men konkurrensen skärps för varje dag.

Även den offentliga verksamheten drabbas – skattebaser, tillgång på högutbildad personal, tillgång till kompletterande arbetsmarknad och flera andra parametrar är lika viktiga för offentlig och privat sektor. Flera utmaningar följer i utvecklingens spår, vikande invånarantal, stigande medellivslängd och ökande utbildningsbehov ställer allt tuffare krav på en liten region att arbeta smartare.

Större delen av allt utvecklingsarbete i offentlig sektor görs förstås direkt ute i kommunerna, i landstinget och i myndigheterna. Men ofta finns anledning att ta hjälp av privata aktörer som kan bidra till förnyelsen med nya metoder, produkter eller processer.
Det kan handla om att göra innovationsvänliga upphandlingar, överföra produktionsmetoder från privat sektor, avknoppa verksamhet eller kanske upphandla tjänster som tidigare drivits i egen regi för att i stället fokusera på det egentliga uppdraget från skattebetalarna.

Vi behöver hjälpas åt att identifiera idéer och metoder, nya eller beprövade, som kan bidra till att utveckla offentlig verksamhet men också till att utveckla näringslivets förmåga att bättre möta behoven i offentlig sektor.

För att tillsammans med innovatörer och verksamhetsutvecklare, både i privat och offentlig sektor, hitta dessa idéer och metoder arrangerar Innovationskraft Kalmar län under ledning av Kungl. Ingenjörsvetenskapakademin 3 september en tematisk dialog där vi i grupper hittar och kvalificerar idéer att jobba vidare med.

Om du vill veta mer om dialogmötet så kontakta Mattias Nylander.

Innovationsträff i Oskarshamn 9 maj

(c) Anchor2009 Creative Commons

Fredagen 9 maj samlade regionförbundet och Linnéuniversitetet ett fyrtiotal företrädare för landstinget, kommunerna och organisationer i innovationssystemet på Badholmen i Oskarshamn för att uppdatera varandra om läget i arbetet med en innovationsagenda för Kalmar län.

Här kan du hitta (det mesta av) det material som presenterades på träffen.


Mattias Nylander, Regionförbundet i Kalmar län:


Pär Lindquist, Kontigo:


Anna Löfmarck och Håkan Wolgast Grufman Reje/Bisnode:


Lars Eliasson, Linnéuniversitetet:
Lägesrapport Linnéus Technical Center och Tekniknoderna (presentation kommer)


Kenneth Oddwar och Yunfeng Wang:
Internationella Talanger (presentation kommer)

 • Innovationskraft Sverige avslutades – nu börjar jobbet!

  201310-IVA-IKS-Slutkonferens-20131125-sidhuvud

  Under ett drygt år har IVA-projektet Innovationskraft Sverige bidragit till regional kraftsamling kring innovation runt om i landet. Projektet har också tagit fram förslag som innebär generella åtgärder och riktade insatser för ökad svensk innovationskraft.

  Den 25 november presenterades projektets slutrapport vid en konferens hos IVA i Stockholm. Människor från hela landet – regioner, länsstyrelser, näringsliv, politiker, universitet och många andra som arbetar med innovationsfrågor samlades för att uppdatera varandra om läget och vad som händer härnäst.

  Slutrapporten är väl värd att läsa – du kan ladda ner den som pdf här eller beställa den i pappersform från IVA.

  iks-fyra-roster-624x264

  Sammanställning av workshoparna 9 april

  vimmel

  Under konferensen Innovationskraft Kalmar län 9 april hölls fyra workshopar vars syfte var att ge inspel till det fortsatta arbetet med att ta fram en handlingsplan för innovation i Kalmar län.

  Många värdefulla tankar och idéer kom fram som ligger till grund för det fortsatta arbetet. Här kan du läsa sammanställningen av gruppernas arbete. PM Sammanställning Workshops 9 april

  Sjöfartshögskolans innovationsseminarium

  I dag deltog närmare 50 personer från Linnéuniversitetet, sjöfartsbranschen, näringslivet i regionen och innovationssystemet i Sjöfartshögskolans innovationsseminarium i Kalmar. Vi som var där fick en inblick i de utmaningar branschen befinner sig och fick också delta i en spännande workshop där människor från de olika organisationerna, med olika infallsvinklar, utifrån olika branscherfarenheter möttes och diskuterade.

  DSC_8873

  Stark globalisering och hög rörlighet begränsar drivkrafterna för innovation. Om miljöregler för t ex Östersjön blir för tuffa flyttar godset till lastbil vilket förstås är kontraproduktivt.

  bild

  Tekniken i de flesta fartyg är som en föredragshållare uttryckte saken ”på Volvo Amazon-nivå”. Fartyg byggs ett och ett av hundratals varv runt om i världen vilket gör att ingen har råd att ta fram smarta konstruktioner med modern teknik.

  Kontrasten är slående om man till exempel jämför skeppsbyggnad mot tunga lastbilar där en handfull tillverkare dominerar och innovationsförmågan är mycket stor.

  De särkrav som myndigheter och andra ställer på den teknik som ska användas i fartyg hjälper heller inte till. Motorer som är certifierade för att t ex används i reservelverk i sjukhus eller andra kritiska tillämpningar får inte användas i fartyg ens i skärgårdstrafik, istället skyddas gamla konstruktioner av ålderdomliga klassningregler. Det blir både dyrt, tungt, ineffektivt och miljöskadligt.

  Myndigheter i olika länder ställer olika krav och använder olika standarder. Ibland blir det extra löjligt som när olika svenska hamnar har inkompatibla regler för källsortering av fartygsavfall, eller när sludge, alltså t ex oljehaltigt vatten från rengöring av lastrum, inte kan tas om hand i hamnar eftersom man använder olika slangkopplingar i olika hamnar!

  kullo

  I sjöfartsbranschen syns heller i stort sett ingenting av det LEAN-arbete, kvalitetsarbete och ständiga förbättringsprocesser som är så tydligt i den landbaserade industrin.

  Kundkrav är bara undantagsvis en drivkraft för innovation. Ett sådant ovanligt exempel är rederiet Sirius som tack vare att Preem inte bara ställt hårda krav på miljöriktiga transporter utan även bekostat en hel del av omställningskostnaderna.

  Branschen är dock medveten om den stora förbättringspotential som finns i ett seriöst innovationsarbete och en hel del FoU-arbete drivs trots allt. Ett exempel som nämndes var ett stort containerfartyg där man i ett praktiskt fälttest gjorde rent undervattenskroppen med dykare till en kostnad av 10 000 USD, inbesparingen i bränslekostnader på ett år blev hisnande 240 000 USD, dvs att investeringen betalade sig själv på två veckor! Potentialen i miljövinster är förstås enorm, särskilt mot bakgrund av att världens sjöfart genererar ungefär lika stora utsläpp av växthusgaser som Tyskland!

  Sammanfattningsvis kunde vi som var där konstatera att det borde finnas en stor potential för många företag i Kalmar län att tillämpa sin kunskap även på maritima näringar – sjöfart, offshoreteknik som t ex vindkraft, marin miljöteknik etc. Det finns säkerligen också möjlighet för åtskilliga erfarna sjöbefäl och sjöingenjörer att bygga företag på sina kunskaper från sjön för den som till äventyrs vill gå iland.DSC_8862

  Som ett direkt resultat av seminariet kommer Kalmar Science Park att inleda ett samarbete med Baltic Maritime Science Park som är en arena för innovation och kunskapsutveckling för säkerhets och miljöfrågor runt de maritima näringarna med Region Blekinge som initiativtagare och där Sjöfartshögskolan är en central deltagare. Kalmar Science Park kan bidra till arbetet med sin stora praktiska kunskap att stödja kunskapsintensiva företag i tillväxtfas.

  Avslutningsvis lovade Jan Snöberg, prefekt på Sjöfartshögskolan, att innovationsseminariet ska bli en återkommande mötesplats för utvecklingsfrågorna i branschen. Det hoppas vi på!

  Innovationsupphandling – ett idéseminarium för möjlighet till förnyelse och utveckling

  Den 27/8 arrangerar E-hälsonätet i Linnéregionen ett seminarium om innovationsupphandling. Seminariet ska framförallt handla om möjligheterna som faktiskt finns för innovationsupphandling inom Lagen om Offentlig Upphandling och att skapa ökad kunskap om innovationsvänlig upphandling.

  Seminariet hålls på Brofästet i Kalmar. Mer information och anmälan på E-hälsonätets webbplatsehalsonatet

  E-hälsonätet i Linnéregionen är en mötesplats för företagare, forskare och andra som jobbar med IT inom hälsa, vård och omsorg i Linnéregionen.