Innovationskraft flyttar ut

Arbetet i Innovationskraft Kalmar län har sedan hösten i huvudsak handlat om att ta fram en strategi för smart specialisering – det vill säga Aktivitetsområde 1 i Innovationsagendan. Det arbetet kan du följa på Facebook eller Twitter. Bloggen kommer att uppdateras mycket sparsamt.

Även i de sex övriga aktivitetsområdena pågår aktiviteter:

Aktivitetsområde 2 – En enklare och tydligare systemstruktur. Här har Almi tillsammans med bland annat Landstinget i Kalmar län startat sitt projekt ITKL – Innovativ tillväxt i Kalmar län. Om du vill veta mer så kontakta projektledaren Martina Lago på Almi i Kalmar.

Aktivitetsområde 3 – Ett regionalt inkubatorssystem.
Här driver Kalmar Science Park projektet RINK med medfinansiering från EU:s regionala fond.

Aktivtetsområde 4 – Ökad samverkan mellan forskning och näringsliv.
Här pågår flera insatser sedan tidigare till exempel tekniknoderna i Torsås och Mönsterås samt Vinn-växtmiljön Smart Housing Småland.

Aktivitetsområde 5 – Utvecklat regionalt ledarskap för ökad innovationsförmåga.
Här driver Linnéuniversitetet i samarbete med Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län ett projekt för ledarskap för innovation och entreprenörsskap. Projektet har efter en förstudiefas fått finansiering från Familjen Kamprads stiftelse.

Aktivtetsområde 6 – Ökad, utmaningsdriven offentlig innovationsförmåga.
Här pågår bland annat landstingets arbete med en Innovationssluss där innovation, både utifrån och inifrån den egna organisationen enklare ska kunna sättas i arbete inom vård och omsorg. Landstinget genomför också ett kompetensutvecklingssatsning för sina chefer där innovationsförmåga och innovativa processer är viktiga komponenter.

Aktivitetsområde 7 – Uppföljning och kontinuerlig systemutveckling.
Här ingår, bland annat i arbetet med S3 att göra ”nollmätningar”, alltså mäta utgångsläget, och att sätta upp kriterier som är möjliga att följa upp. Regionförbundet arbetar också med att ta fram ett årshjul för hur innovationsarbetet ska kunna, presenteras, diskuteras och utvecklas.

Vattenrening — ett styrkeområde i Kalmar län

Rent vatten är inte bara vårt viktigaste livsmedel utan en fundamental förutsättning för allt liv på planeten. Vatten ingår i ett känsligt globalt kretslopp som påverkar alla delar av vår tillvaro och som vi behöver bli mycket bättre på att förstå och ta tillvara.

vattenkrets2

I Kalmar län samverkar flera faktorer till att vattenfrågorna blir särskilt viktiga, vi har ett intensivt jordbruk med mycket stor djurhållning, vår besöksnäring är stor och blir allt viktigare, vi har Sveriges varmaste och torraste klimat, vi har Sveriges längsta kustlinje och – kanske framförallt – vi har en recipient, Östersjön, ett av världens känsligaste och mest utsatta hav, som sätter allt tydligare gränser för vad vi kan göra. Samtidigt har Kalmar län har också stora tillgångar i form av kunskap om vatten. Det gäller i näringslivet såväl som i akademin och i offentlig sektor. Flera av de utmaningar vi har i länet finns på många andra platser på planeten. Hos oss finns de i ovanligt koncentrerad form och bildar tillsammans med de goda kunskapsläget bra förutsättningar för ökad innovation, forskning och globala affärsmöjligheter samtidigt som vi kan åstadkomma bättre vattenanvändning, bättre kustmiljö och färre tillväxthinder.

På uppdrag av Regionförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet och Vattenmyndigheten Södra Östersjön har Vatten och Samhällsteknik tillsammans med SP Urban Water tagit fram en inventering och översiktlig analys av kunskap, aktiviteter och teknik för renare vatten i Kalmar län. Rapporten ska ligga till grund för arbete att åstadkomma ytterligare samling runt dessa viktiga frågor i länet. Läs rapporten här.

 

Smart specialisering – arbetet med urval inlett

Idag träffades för andra gången vår dynamiska expertgrupp som består av handplockade individer med många olika erfarenheter av utvecklingsarbete i både privat och offentlig verksamhet. Dagens ämne vara att identifiera de viktigaste utvecklingsförutsättningarna i länet – vilka kunskapsområden innehåller tillräckligt stor potential för att bilda ledstjärnor i regionens utveckling i ett tioårsperspektiv?expertgrupp2

Resultatet pekar på stor potential i grön och blå tillväxt men också hur viktigt det är att koppla ihop kunskapsområden och ta tillvara horisontella perspektiv.

Utifrån resultatet från dagens möte och andra analyser som gjorts med andra verktyg kommer arbetsgruppen att ta fram en bruttolista på områden som ska studeras vidare.

Tack till AICE AB som lånade ut sin fina lokal.

HSS2015 – Högskola och samhälle i samverkan

HSS
Att förbättra samverkan mellan företag, offentlig sektor och akademi är nödvändigt för att skapa ökad innovationsförmåga i Kalmar län. HSS, Högskola och samhälle i samverkan är en nationell konferens som vartannat år arrangeras vid ett svenskt universitet. I år är det Linnéuniversitetet i Kalmar som står värd.

HSS är en dynamisk mötesplats där näringsliv, beslutsfattare, offentlighet och akademi samlas för att göra avtryck.

Programmet kommer att bestå av parallella workshops/mötesplatser om vardera 45 minuter inom tre teman:
• Globalisering – Hur drar vi nytta av globala möjligheter och utmaningar?
• Regional utveckling – Hur stärker vi utbildning, forskning och innovation för förnyelse och ökad konkurrenskraft?
• Hållbar samverkan – Hur bygger vi strukturer för ömsesidig och varaktig nytta?

Några highlights:

  • Hur kan vi med hjälp av utbildning och forskning stärka Sveriges konkurrenskraft? Helene Hellmark Knutsson – minister högre utbildning och forskning
  • Strategiska samarbeten. Thomas Carlzon – vd IKEA AB
  • Betydelsen av samverkan för global konkurrenskraft. Paul M. Fryer – IBM, United Kingdom
  • Hur ska samverkan värderas och finansieras? Status Vinnovas uppdrag
  • Kvalitet i högre utbildning – en framtida konkurrensfaktor. Harriet Wallberg – unversitetskansler.
  • Människan som den samarbetande varelsen. Lasse Berg – författare.
  • Hur säkerställer vi Sveriges kompetensförsörjning i en globaliserad värld? Tove Lifvendahl – författare, föreläsare och debattör.
  • Framtidens samarbeten för hållbar samverkan. Mary Brydon Miller – associate Professor, University of Cincinnati – Action Research Center.

Mer information och program hittar du på konferensens webbplats.
http://lnu.se/forskargrupper/hss-2015/anmalan-och-program

Tusen tips om ledarskap för innovation

Hur skapar mauthors_widean innovation? Vem ska göra det? När ska vi hinna med? Och vad är egentligen innovation? För att hitta svar på dessa frågor har innovationsforskaren Leif Denti och journalisten Martin Kreuger startat sajten och smartphoneappen Tusen tips (tusentips.se).

Med utgångspunkt i erkänd vetenskaplig forskning om innovation, kreativitet och ledarskap publicerar de varje vardag ett tips om innovationsledarskap för att hjälpa chefer att leda människor på ett medvetet och insiktsfullt sätt.

 

Ledarskap för innovation

Kreativ-600-ingenjorskarriarEn av de enskilt viktigaste förutsättningarna för innovationer är att ledarskapet i företag och andra organisationer, stora som små, tillåter och uppmuntrar innovation. Kalmar län, Kronobergs län och Linnéuniversitetet ligger i startgroparna för ett handfast program för kunskapsökning om ledarskap för ökad innovationsförmåga. Det kommer du att kunna läsa mer om på bloggen.
På sajten Ingenjörskarriär kan du hitta några enkla tips på hur man kan öka innovationsförmågan i ett företag genom ledarskap.

http://www.ingenjorskarriar.se/pa_jobbet/article3882414.ece

Dialog om ökad regional attraktionskraft hos IVA

Innovationskraft Kalmar län bygger till stor del vidare på IVA:s projekt Innovationskraft Sverige som i sin tur byggde på projektet Innovation för tillväxt. Nu har IVA påbörjat nästa steg Attraktionskraft för hållbar tillväxt. Idag hölls ett dialogmöte med landets regioner och lärosäten hos IVA i Stockholm.

IMG_2762-0.JPG

Där presenterade projektet bl a den underlagsrapport man tagit fram genom intervjuer med alla regionalt utvecklingsansvariga och de som ansvarar för innovationsstrategiarbetet i respektive region. Utifrån det har projektet sammanställt en SWOT-analys som beskriver de styrkor och problem regionerna upplever.
Frågor som diskuterades var bland annat om samhällets insatser är för kortsiktiga och ryckiga, om det finns för många kockar och hur den nationella och regionala nivån kan samarbeta bättre för att resurserna snabbare och effektivare ska nå ut i företagen.

Ur ett småländskt perspektiv kan vi glädja oss åt att projektet särskilt tog upp Linnéuniversitetets lyckade satsning på att rekrytera studenter i Kina, Smart Housing Småland, Äspölaboratoriet och regionens arbete med att ge samhällsorientering för nyanlända som ett sätt att förbättra integrationen.

Ett givet tema för samtalet är också att den internationella konkurrensen om talang och välutbildade människor ökar för varje dag, rörligheten likaså men även om skillnaderna minskar så är Sverige ändå väldigt framgångsrikt land när det gäller innovations- och förnyelseförmåga.

Förnyelseförmåga handlar inte bara om att skapa nya, bra saker utan också om att osentimentalt låta föråldrade saker dö utan att slösa resurser på livsuppehållande åtgärder. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg berörde det när han konstaterade att trygghetssystemen i Sverige bygger på att utsatta individer ska skyddas men absolut inte olönsamma företag.

 

Uppdaterad agenda. Version 0.92

framsida092

Nu närmar sig agendan den version som ska behandlas i regionförbundets styrelse 17 december. Utkast version 0.92 är nu klart.

För att göra agendan tydligare har avsnittet om Innovationsmiljöer lyfts ut i ett eget dokument. Dessutom har agendan klätts i regionförbundskläder.

Innovationsagenda för Kalmar län version 0.92
PM Viktiga innovationsmiljöer i Kalmar län