Innovationskraft flyttar ut

Arbetet i Innovationskraft Kalmar län har sedan hösten i huvudsak handlat om att ta fram en strategi för smart specialisering – det vill säga Aktivitetsområde 1 i Innovationsagendan. Det arbetet kan du följa på Facebook eller Twitter. Bloggen kommer att uppdateras mycket sparsamt.

Även i de sex övriga aktivitetsområdena pågår aktiviteter:

Aktivitetsområde 2 – En enklare och tydligare systemstruktur. Här har Almi tillsammans med bland annat Landstinget i Kalmar län startat sitt projekt ITKL – Innovativ tillväxt i Kalmar län. Om du vill veta mer så kontakta projektledaren Martina Lago på Almi i Kalmar.

Aktivitetsområde 3 – Ett regionalt inkubatorssystem.
Här driver Kalmar Science Park projektet RINK med medfinansiering från EU:s regionala fond.

Aktivtetsområde 4 – Ökad samverkan mellan forskning och näringsliv.
Här pågår flera insatser sedan tidigare till exempel tekniknoderna i Torsås och Mönsterås samt Vinn-växtmiljön Smart Housing Småland.

Aktivitetsområde 5 – Utvecklat regionalt ledarskap för ökad innovationsförmåga.
Här driver Linnéuniversitetet i samarbete med Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län ett projekt för ledarskap för innovation och entreprenörsskap. Projektet har efter en förstudiefas fått finansiering från Familjen Kamprads stiftelse.

Aktivtetsområde 6 – Ökad, utmaningsdriven offentlig innovationsförmåga.
Här pågår bland annat landstingets arbete med en Innovationssluss där innovation, både utifrån och inifrån den egna organisationen enklare ska kunna sättas i arbete inom vård och omsorg. Landstinget genomför också ett kompetensutvecklingssatsning för sina chefer där innovationsförmåga och innovativa processer är viktiga komponenter.

Aktivitetsområde 7 – Uppföljning och kontinuerlig systemutveckling.
Här ingår, bland annat i arbetet med S3 att göra ”nollmätningar”, alltså mäta utgångsläget, och att sätta upp kriterier som är möjliga att följa upp. Regionförbundet arbetar också med att ta fram ett årshjul för hur innovationsarbetet ska kunna, presenteras, diskuteras och utvecklas.