Utlysning Eco-Innovation

Nu är utlysningen för programmet Eco-innovation öppen. Det stöder projekt som syftar till marknadsintroduktion av miljöinnovativa produkter, tjänster och processer. Med miljöinnovation avses här varje typ av innovation som syftar till betydande framsteg mot målet hållbar utveckling. Innovationen ska leda till att de negativa konsekvenserna för miljön minskas. Utlysningen är öppen till och med den 5 september 2013.

För utlysning 2013 finns fem prioriterade områden:

  • Återvinning av material
  • Hållbart byggnade
  • Livsmedel och dryck
  • Miljömässigt företagande – green business
  • Vatten

Mer information på Tillväxtverket webbplats. Sustainble Sweden Southeast arrangerar dessutom informationsträffar i juni – se innovationskalendern!

Innovationsriksdag 2013

Den 22-24 maj håller SISP den årliga konferensen Innovationsriksdagen för sina medlemmar (landets inkubatorer och Science Parks), beslutsfattare på nationell nivå och aktörer i innovationssystemet.

Kalmar Science Park är på plats i Lund för erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtande.

Programmet hittar du på www.sisp.se
Följ gärna med via twitter #innovationsriksdag

Hälsningar från Team Science Park i Lund!

Linnéuniversitetet Innovationskontoret Fyrklövern

Fyrklövern är ett av åtta innovationskontor vid landets lärosäten.

Kontoret är plattformen för ett unikt interregionalt samarbete mellan Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Örebro universitet. Genom sin verksamhet ska innovationskontoret bidra till en innovations- och kunskapsdriven hållbar tillväxt i landet.

Hösten 2009 beslutade regeringen att inrätta åtta innovationskontor vid landets lärosäten. Innovationskontoren ska initiera, stimulera och stödja nyttiggörande av forskning vid svenska lärosäten.

Four-leaved_clover2

I Fyrklöverns verksamhet ses respektive universitet som likvärdiga parter och noder. Fyrklövern är ett nätverksbaserat samarbete där den innovationsstödjande verksamheten utvecklas gemensamt och ofta på distans med flexibla arbetsmetoder. Syftet är att stimulera till ett ökat idéflöde. Detta ska uppfyllas med hjälp av ett professionellt innovationsstöd ända från forskningsformuleringsfasen till start av bolag. Vid innovationskontoret Fyrklövern finns experthjälp i form av innovationsrådgivare och innovationskoordinatorer. Vi har också ett väl etablerat samarbete med andra aktörer i de regionala innovationssystemen.

Kontaktpersoner

Emma Hermansson, Innovationsrådgivare, Växjö

http://lnu.se/samhalle-och-naringsliv/entreprenorskap-och-innovation/innovationskontoret-fyrklovern

 

Workshop kring innovationer och sjöfart

fartygDen 12 juni kommer flera av oss från Kalmar Science Park att delta i en mycket intressant workshop på temat Innovationer och Sjöfart. Detta är en spännande framtidsbransch som möts av nya utmaningar som i sin tur kräver nya innovationer inom en mängd områden, alltifrån miljöteknik till design.

Gör som vi – anmäl dig du också!

Mer information på: http://lnu.se/institutioner/sjofartshogskolan/evenemang/innovationsseminarium-12-juni

Louise Östlund, Kalmar Science Park

Innovationsupphandling – ett idéseminarium för möjlighet till förnyelse och utveckling

Den 27/8 arrangerar E-hälsonätet i Linnéregionen ett seminarium om innovationsupphandling. Seminariet ska framförallt handla om möjligheterna som faktiskt finns för innovationsupphandling inom Lagen om Offentlig Upphandling och att skapa ökad kunskap om innovationsvänlig upphandling.

Seminariet hålls på Brofästet i Kalmar. Mer information och anmälan på E-hälsonätets webbplatsehalsonatet

E-hälsonätet i Linnéregionen är en mötesplats för företagare, forskare och andra som jobbar med IT inom hälsa, vård och omsorg i Linnéregionen.

Utlysning Transport- och miljöinnovationer 2013

VINNOVA inbjuder organisationer att skicka in ansökan inom utlysningen Transport- och miljöinnovationer 2013.

Syftet med utlysningen är att bygga, stärka och tillgängliggöra ny kunskap inom
miljö- och transportområdet. Resultaten ska på sikt bidra till samhällsnytta,
ekonomiskt värdeskapande, nya affärsmöjligheter och stärkt konkurrenskraft.

Sista datum för ansökan är 26 juni 2013 kl 14.00. Budgeten för utlysningen är 50 miljoner kronor. Projekt kan beviljas medel upp till 5 miljoner kronor.

Läs mer på Vinnovas hemsida: http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Transport–och-miljoinnovationer-2013

Smålandsregionen vill bli Vinnväxt-område

Projektet Smart Housing Småland drivs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Glafo (glasforskningsinstitutet) i samarbete näringen, regionens lärosäten och den offentliga sektorn i Småland, däribland Regionförbundet i Kalmar län. Projektet handlar om att utveckla metoder för att bygga bostäder i trä där även glas utnyttjas i nya och innovativa lösningar. Målet är att bygga hållbara, kostnadseffektiva och attraktiva bostäder.

SP skickade idag den 6 maj in ansökan ”Smart Housing Småland ” till Vinnovas Vinnväxt-program. Vinnväxt är en konkurrensutsatt tävling för regioner. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt genom att utveckla internationell konkurrenskraft inom specifika tillväxtområden, för vår del inom trä och glas branscherna. De vinnande initiativen får 10 års finansiering med mellan 4 till 10 miljoner kronor per år. I juli blir det klart om projektansökan kommer att beviljas. Regionförbundet är en av huvudfinansiärerna av projektet.

Mer information: www.smarthousing.nu